Allahin näkeminen Tuonpuoleisessa

“Jotkut kasvot tulevat sinä päivänä loistamaan, Herraansa katsoen…” [Al-Qiyamah; 75:22-23]

’Ikrimah sanoi jäljemmästä jakeesta: ”He katsovat Herraansa katseella” [Ad-Daarimii, Ar-Radd ’Alal-Jahamiyyah s. 53; Al-Aajirii, Ash-Sharii’ah s. 587; Al-Lalakaa’ii, Sharh Usuul Al-I’itqaad s. 803; ’Abdullaah ibn Ahmad, As-Sunnah s. 481, ks. Tafsiir At-Tabari]

Ja Profeetta Muhammad saws sanoi meille: ”Totisesti te tulette näkemään Herranne omilla silmillänne.” [Fath Al-Baarii 13:430]

Ja kuten Profeetta saws vastasi sahaaboille kun he kysyivät häneltä Allahin näkemisestä Tuomiopäivänä: ”Vahingoittaako auringon ja kuun näkeminen teitä silloin kun niiden alapuolella ei ole pilviä?” He vastasivat ”Ei.” Joten Profeetta saws sanoi sitten: ”Joten totisesti tulette näkemään Herranne samalla tavalla.” [Fath Al-Baarii 13:430, 431; Muslim 1:163, 162]

Ja kahdessa Sahiihissa on kerrottu Jaabirilta että hän kertoi Allahin Lähettilään saws katsoneen kohti kuuta ja sanoneen: ”Totisesti te tulette näkemään Herranne aivan kuten näette tämän kuun!…” [Fath Al-Baarii 13:429; Muslim 1:439]

Ja Imaam Muslim kertoi Suhaybilta että Profeetta saws sanoi: ”Kun Paratiisin asukkaat astuvat sisään Paratiisiin, Allaah tulee sanomaan ’Haluatteko Minun antavan teille jotain lisää?’ Joten he tulevat sanomaan ’Etkö ole valkaissut kasvomme? Etkö ole ottanut meidät Paratiisiin ja pelastanut meidät Tulelta?’ Sitten Hän tulee poistamaan suojan, ja heille ei ikinä tulla antamaan mitään mikä on heille rakastetumpaa kuin heidän Herransa katsominen, ja se on se lisä (az-ziyaadah).” Ja sitten hän saws resitoi tämän jakeen: ”Niille, jotka tekivät hyvää, on paras (palkkio, ts. Paratiisi) ja lisää (ziyaadah)” [Muslim 1:163, Ahmadilla on samankaltainen kerronta]

Ja Muslim kertoi myös Jaabirin kautta että Profeetta saws sanoi: ”Totisesti Allaah tulee ilmestymään uskovaisten eteen nauraen.” [Muslim 1:178]

Mitä tulee jakeeseen ”Niille, jotka tekivät hyvää, on paras (palkkio, ts. Paratiisi) ja lisää (ziyaadah)” [Yuunus 10:26], niin ziyaadah tarkoittaa Allahin Jalojen Kasvojen katsomista, ja tämän ovat sanoneet mm. Abu Bakr, Hudhayfah bin Al-Yaman, ’Abdullaah ibn ’Abbaas, Sa’iid ibn Al-Musayyib, ’Abdur-Rahmaan ibn Abi Layla, ’Abdur-Rahmaan ibn Saabit, Mujaahid, ’Ikrimah, ’Aamir ibn Sa’aad, ’Ataa’, Ad-Dahhaak, Al-Hasan, Qataadah, As-Suddi, Muhammad ibn Ishaaq, sekä muita niin aiemmista kuin myöhemmistäkin oppineista. [At-Tabari 15: 63-68] Lisäksi on olemassa lukuisia muita hadiitheja, joissa on sama merkitys.

Herramme, Ylistetyn, Kasvot

Allahilla on Kasvot, jotka ovat erilaiset kuin luotujen kasvot. Me vahvistamme sen ja uskomme siihen, sillä Allaah on kertonut meille siitä Kirjassaan ja Hänen Lähettiläänsä on sanonut sen hadiitheissa. Allaah sanoo:

”Ja Herrasi Kasvot täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa tulevat pysymään ikuisesti.” (wa yabqaa wajhu Rabbika dhul-jalaali wal-ikraam) [Ar-Rahmaan 55.27]

Ibn Jariir sanoi Tafsiirissaan tästä jakeesta: ’Täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa’ kuvailee Kasvoja, sillä se ilmenee nominatiivimuodossa (dhu, ts. se on keliopillisesti yhtenevä sanan wajh, kasvot, kanssa).” [Tafsiir At-Tabari jae 55:27]

Jotkut aiemmat kirjoittajat kielsivät sen että Allahilla on Kasvot, väittäen että sanonta, joka käännetään ’Täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa,’ viittaa sanaan Herra. Joten heidän mielestään sanonta ’Täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa’ viittaa Herraan, ei Hänen Kasvoihinsa.

Ibn Khuzaymah osoitti tämän näkemyksen vääräksi sanoessaan: Tämä on sellaisen henkilön väite, joka on tietämätön arabian kielestä, sillä Allaah sanoo ’Ja Herrasi Kasvot täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa tulevat pysymään ikuisesti.’

Sana wajh (kasvot) ilmenee tässä nominatiivimuodossa (ts. se on subjekti), kun taas sana Herra ilmenee genetiivimuodossa (omistusmuoto) yhdistettynä sanaan wajh. Jos sanonta, joka käännetään ’Täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa’ vittaisi tässä yhteydessä sanaan Herra, niin se ilmenisi muodossa dhil-jalaali wal-ikraam (genetiivi), eikä dhul-jalaali wal-ikraam (nominatiivi).” [At-Tawhiid, Ibn Khuzaymah, s. 21]

Allaah sanoo myös Koraanissa:

”Kaikki tulee katoamaan paitsi Hänen Kasvonsa…” [28:88]

”Ja minkä annoitte zakaatina haluten (tavoitellen) sillä Allahin Kasvoja…” [30:39]

”(He sanovat) Totisesti ruokimme teidät Allahin Kasvojen takia (ts. niitä tavoitellen), emme halua teiltä mitään palkkiota tai kiitosta.” [76:9]

”Eikä hänellä ole mielessään mitään palvelusta (toisilta) joista hän odottaa palkkiota, paitsi ainoastaan halu tavoitella Herransa, Korkeimman, Kasvoja.” [92:19-20]

”Ja pidä itsesi kärsivällisenä niiden kanssa, jotka kutsuvat Herraansa aamuin ja illoin, haluten (tavoitellen) Hänen Kasvojaan…” [18:28]

Ja kahdessa Sahiihissa on kerrottu ’Utbaan ibn Maalikilta että Allahin Lähettiläs saws sanoi:

”Allaah on kieltänyt Tulelta ne, jotka sanovat Laa ilaaha ill Allaah, tavoitellen sillä Allahin Kasvoja.” [Fath Al-Baarii 1/519, hadiith 425; Muslim 1/455]

Jaabir ibn ’Abdullaah kertoi että kun seuraava jae paljastettiin:

”Sano: Hänellä on voima lähettää päällenne rangaistus teidän yläpuoleltanne…” [6:65]

Profeetta saws sanoi: ”Etsin suojaa Sinun Kasvoistasi.”

Allaah sanoi: ”…tai jalkojenne alta…” [6:65]

Profeetta saws sanoi: ”Etsin suojaa Sinun Kasvoistasi.”

Allaah sanoi: ”…tai peittää teidät hajaannuksella, ja antaa teidän maistaa toinen toistenne vihollisuutta…”

Profeetta saws sanoi: ”Se on helpompi.” [Bukhari 13/388, hadiith 7406]

’Ali ibn Abi Taalib kertoi että Allahin Lähettiläällä saws oli tapanaan sanoa mennessään makuulleen: ”Oi Allaah, totisesti etsin suojaa Sinun Jaloista Kasvoistasi, ja Täydellisistä Sanoistasi, jokaisen olennon pahalta, jonka otsakiharasta pidät kiinni.” [Abu Dawuud, Jaami’ Al-Usuul 4/271, hadiith 2263, hasan]

Ibn ’Abbaas kertoi Allahin Lähettilään saws sanoneen: ”Joka etsii suojaa Allahista, suojele häntä, ja joka pyytää sinulta Allahin Kasvojen takia, anna hänelle.” [Abu Dawuud 3/961, hadiith 4260, hasan sahiih]

’Ammaar ibn Yaasir kertoi että Profeetalla saws oli tapanaan sanoa eräässä pitkässä du’aassa: ”…Pyydän Sinulta Kasvojesi katsomisen iloa…” [Ibn Khuzaymah, At-Tawhiid s. 12; An-Nasaa’ii 1/280, hadiith 1237, 1238, sahiih]

Bukhaari ja Muslim kertoivat että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Kaksi puutarhaa hopeasta, niiden astiat ja kaikki mitä niissä on; kaksi puutarhaa kullasta, niiden astiat ja kaikki mitä niissä on. Ainoa, mikä tulee olemaan ihmisten ja heidän Herransa näkemisen välillä, on ylpeyden huntu Hänen Kasvoillaan ’Adnin Paratiisissa.” [Bukhari 13/423, hadiith 744, myös 8/623, hadiith 4878; Muslim 1/163; Ibn Khuzaymah sanoilla ”Ei tule olemaan mitään hmisten ja heidän Herransa Kasvojen näkemisen välillä.”, Kitaab At-Tawhiidin kommentoija huomautti että Al-Baihaqi on kertonut tämän hadiithin kirjassa Al-Asmaa’ Was-Sifaat s. 222]

Abu Muusa kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Allaah, Voimakas ja Kaikkein Korkein, ei nuku, eikä ole soveliasta että Hän nukkuisi. Hän laskee vaa’an ja nostaa sen. Yön teot nostetaan ylös Hänen luokseen ennen päivää, ja päivän teot ennen yötä. Hänen huntunsa on Valo; jos se nostettaisi pois, Hänen Kasvojensa loisto kuluttaisi Hänen luomuksensa niin kauaksi kuin Hänen Näkönsä ulottuu.” [Muslim 1/161, hadiith 179]

Allahilla on kaksi Kättä

Allahilla on kaksi Kättä tavalla, joka on sopiva Hänen Majesteettisuudelleen ja Täydellisyydelleen. Ne eivät muistuta Hänen luotujensa käsiä millään tavalla. Allaah sanoo:

”Ei, vaan Hänen kaksi Kättään ovat laajalle levitetyt…” [5:64]

Ja Allaah sanoi, moittien Ibliistä kun hän kieltäytyi polvistumasta Aatamin edessä:

”Hän (Allaah) sanoi: ’Oi Ibliis, mikä esti sinua tekemästä sujuud sille, minkä olen luonut kahdella Kädelläni?’” [38:75]

Ja Allaah sanoo:

”Ja he eivät arvioineet Allahista Hänelle oikeutettua arviota. Ja koko maa tulee olemaan (pelkkä) Hänen Kämmenellisensä Tuomiopäivänä, ja taivaat käärittyinä Hänen Oikeassa Kädessään…” [39:67]

Abu Muusa Al-Ash’ari kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:

”Allaah levitää Kätensä yöllä hyväksyäkseen päivällä syntiä tehneiden katumuksen, ja Hän levittää Kätensä päivällä hyväksyäkseen yöllä syntiä tehneiden katumuksen. Kunnes aurinko nousee lännestä.” [Muslim 4/2113, hadiith 5572]

Pitkässä, shafaa’asta puhuvassa hadiithissa sanotaan, että ”He (ihmiset) tulevat tulemaan Aatamin luokse ja sanomaan ’Sinä olet Aatami, ihmiskunnan isä. Allaah loi sinut Käsillään ja antoi sinun asua Paratiisissaan.’” [Miskhaat Al-Masaabiih (Bukhaarista ja Muslimista tehty kokoelma) 3/69, hadiith 5572]

Sen hadiithin mukaan, joka kuvailee Aatamin ja Mooseksen välillä ollutta väittelyä, Mooses sanoi Aatamille: ”Sinä olet se, jonka Allaah on luonut Käsillään ja hengittänyt sinuun Hengestään.” [Muslim 4/2043, hadiith 2652]

Allaah kertoo meille että Hän loi Aatamin Käsillään, ja Lähettiläs saws kertoo meille että ihmiset tulvat pyytämään Aatamia puhumaan heidän puolestaan, ja että he tulevat mainitsemaan suurimman niistä siunauksista, jotka Allaah on hänelle antanut, eli sen, että Hän loi hänet Käsillään. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden mainitseminen ilmentää sitä tapaa, jolla Aatami erottuu muiden yläpuolelle. Muutoin, jos Käsi viittaisi Voimaan, niin kuinka Aatami olisi ketään muuta parempi, jotta häntä ylistettäisiin tällä tavalla?

Joissain Aatamin ja Mooseksen välistä väittelyä koskevissa kerronnoissa on kerrottu että Aatami sanoi Moosekselle: ”Sinä olet Mooses, jolle Allaah valitsi puhua, ja Hän kirjoitti sinulle Tooran Kädellään.” [Abu Dawuud 3/891, hadiith 3934; Ibn Maajah 1/20, hadiith 65]

Bukhaarin ja Muslimin kertoman kerronnan mukaan: ”Allaah valitsi sinut puhuakseen (sinulle), ja Hän kirjoitti sinulle Kädellään.” [Bukhari 11, hadiith 6614; Muslim 4/2042, hadiith 2652]

Ibn Maajah kertoi Abu Hurairalta, että Profeetta saws sanoi: ”Teidän Herranne kirjoitti Itselleen Kädellään, ennen kuin Hän loi maailmankaikkeuden: Minun Armoni edeltää Minun Vihani” [Ibn Maajah 1/37, hadiith 156, myös Abu ’Aasim kertoi samankaltaisen hadiithin Kitaab As-Sunnassa]

Muslim kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi kertoessaan kuinka Mooses kysyi Allahilta Paratiisin asukkaista:

”…’Oi Herra, ja ketkä tulevat olemaan korkeimmat heistä asemassa?’ Hän (Allaah) sanoi: ’Ne, joiden Minä haluan (olevan); Minä olen istuttanut heidän kunniansa paikan Omalla Kädelläni, ja sulkenut sen. Yksikään silmä ei ole nähnyt (sitä), yksikään korva ei ole kuullut, eikä se ole tullut ihmisten sydämiin’” [Muslim 1/176, hadiith 189]

Kahdessa Sahiihissa on kerrottu Abu Hurairalta että Profeetta saws sanoi: ”Allaah tulee tarttumaan maahan Ylösnousemuksen päivänä, ja käärimään taivaat Oikeaan Käteensä, ja sitten Hän tulee sanomaan: ’Minä olen Kuningas, missä ovat maan kuninkaat?’” [Bukhaari 8/551, hadiith 4812; Muslim 4/2148, hadiith 2787]

Muslim kertoi ’Abdullaah ibn ’Umarilta että Allahin Lähettiläs saws sanoi:

”Allaah tulee käärimään taivaat Ylösnousemuksen päivänä, ja sitten Hän tulee pitämään niitä Oikeassa Kädessään, ja Hän tulee sanomaan: ’Minä olen Kuningas, missä ovat tyrannit? Missä ovat ylimieliset?’ Sitten Hän tulee käärimään maan vasemmanpuoleisella Kädellään ja sanomaan: ’Minä olen Kuningas. Missä ovat tyrannit? Missä ovat ylimieliset?’”

Toisen version mukaan hän (ibn ’Umar) sanoi: Näin Allahin Lähettilään minbarilla, sanoen

”Al-Jabbaar, Kaikkivoipa, tulee ottamaan Hänen taivaansa ja Hänen maansa Hänen Käsiinsä ja sanomaan: ’Minä olen Allaah (ja Hän tulee sulkemaan sormensa ja sitten avaamaan ne, ja sanomaan) Minä olen Kaikkivaltias.’” [Muslim 4/4148, hadiith 2788]

’Abdullaah ibn ’Amr kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:

”Oikeudenmukaiset tulevat olemaan Allahin luona valosta olevilla valtaistuimilla Armeliaimman oikeanpuoleisen Käden luona, ja molemmat Hänen Kätensä ovat oikeita (ts. kaksi oikeaa kättä – ei vasenta), ne (tulevat saamaan tämän), jotka olivat oikeudenmukaisia tuomioissaan/päätöksissään ja tavassa, jolla he kohtelivat perhettään ja heidän vaikutusvaltansa alaisuudessa olevia.” [Muslim 3/1458, hadiith 1827]

On kerrottu myös että ’Abdullaah ibn ’Amr ibn Al-’Aas kuuli Profeetan saws sanovan:

”Aatamin poikien (ts. ihmisten) sydämet ovat kaikki kuin yhtenä sydämenä Armeliaimman sormien välissä, ja Hän kääntelee niitä kuten haluaa.” Sitten hän saws sanoi: ”Oi Allaah, Sydänten ohjaaja, ohjaa sydämemme kohti tottelevaisuuttasi.” [Muslim 4/2045, hadiith 2655]

Mitä on mainittu Hänen Jalkaansa koskien

Al-Baihaqi käytti tätä otsikkoa kirjassaan Al-Asmaa’ Was-Sifaat (348), missä hän mainitsi useita hadiitheja:

Bukhaarin ja Muslimin Anas ibn Maalikilta kertoma hadiith, että Profeetta saws sanoi:

”Helvetti tulee toistamaan ’Onko vielä lisää?’ kunnes Kunnian Herra tulee laittamaan Jalkansa sen päälle, sitten se tulee sanomaan ’Riittää, riittää, kautta Kunniasi!’ Sitten se tulee kutistumaan itseensä.” [Bukhaari 8/594, hadiith 4848, 4849; Muslim 4/2187, 2188, hadiith 2848; tämä versio on Muslimin kertoma]

Abu Hurairah kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi pidemmässä hadiithissa Helvetin ja Paratiisin välisestä väittelystä: ”…Tuli ei tule täyttymään kunnes Allaah laittaa Jalkansa (siihen), ja se sanoo: ’Riittää, riittää, riittää!’ Sitten se tulee täyttymään ja kutistumaan itseensä…” [Bukhaari 8/595, hadiith 4850; Muslim 4/2186, hadiith 2846; tämä versio on Muslimin kertoma]

Allahilla, Ylistetyllä on Sääri

Meidän on pakollista uskoa tähän ja olla kieltämättä sitä, sillä Hän – Ylistetty – on kertonut meille siitä.

Allaah sanoo:

”Päivänä, jona Sääri tullaan paljastamaan, ja heidät tullaan kutsumaan sujuudiin, mutta he (tekopyhät) eivät kykene (siihen).” [68:42]

Bukhaarissa ja Muslimissa on kerrontoja, jotka tekevät tämän selväksi. On kerrottu että Abu Sa’iid Al-Khudri sanoi: Kuulin Allahin Lähettilään sanovan:

”Herramme tulee paljastamaan Säärensä, ja jokainen uskovainen mies ja uskovainen nainen tulee tekemään Hänelle sujuud. Jäljelle tulevat jäämään ne, jotka tekivät sujuud maailmassa esittääkseen muille ja saavuttaakseen hyvän maineen. Sellainen tulee yrittämään polvistua, mutta hänen selkärangastaan tulee tulemaan yksi (kiinteä) kappale (ja hän ei tule kykenemään sujuudiin).” [Bukhari 8/664, hadiith 4419; Muslim 1/167, hadiith 183; tämä versio on Bukhaarin kertoma]

Meidän on huomautettava tässä kohtaa, että Allahin Säären vahvistaminen on aivan kuten sen vahvistaminen, että Hänellä on Käsi, kuulo, näkö, sekä mitkä tahansa muut ominaisuudet.

Se, mitä on kerrottu Ibn ’Abbaasilta, joka tulkitsi säären paljastamisen viittaavan asian vakavuuteen, poikkeaa siitä, mitä on todistettu Ibn Mas’uudilta, että meidän Herramme tulee paljastamaan Säärensä. [Fath Al-Qadiir, Ash-Shawkaani, 5/319]

Kuinka hyvin Ash-Shawkaani puhuikaan sanoessaan: ”Allaah on antanut meille riittävän tulkinnan tästä jakeesta sahiih kerronnoissa Allahin Lähettiläältä. Tämä ei pidä sisällään fyysisin tai antropomorfisin (ihmisenkaltaisin) merkityksin ajattelemista, sillä ei ole mitään Hänen kaltaistaan.” [Fath Al-Qadiir 5/320]

Ibn Jariir At-Tabari sekä Ibn Kathiir kertoivat Ibn ’Abbaasin tafsiirin, aivan kuten he myös kertoivat hadiithit, jotka selittävät tätä Koraanin tekstiä. He eivät tulkinneet hadiithia millään sen ilmeisestä merkityksestä eroavalla tavalla, mikä ilmentää sitä, että he eivät nähneet mitään ristiriitaa tämän hadiithin ja Ibn ’Abbaasin näkemyksen välillä. Asia tulee toden totta olemaan vakava Tuomiopäivänä, ja tämä ei ole ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että Allaah tulee paljastamaan Säärensä.

(Otettu 1. osaa lukuun ottamatta hieman tiivistäen ’Umar Sulaimaan Al-Ashqarin kirjasta Belief in Allaah, s. 245-262)

Mainokset