Kuuden Shawwaal-kuun päivän paastoamisen hyveet

  • Mikä on määräys koskien kuuden päivän paastoamista Shawwaalissa? Onko se waajib (pakollista)?

  • Korvattavien Ramadaan-paastojen sekä Shawwaal-päivien suorittamisjärjestys

  • Onko nämä kuusi päivää paastottava peräkkäin?

  • Kuuden päivän paastoaminen muuna ajankohtana kuin Shawwaalissa

Mikä on määräys koskien kuuden päivän paastoamista Shawwaalissa? Onko se waajib (pakollista)?

Ylistys olkoon Allahille.

Kuuden Shawwaal-kuun päivän paastoaminen pakollisen Ramadaan-paaston jälkeen on Sunnah Mustahabbah (pidetty/rohkaistava sunna). Muslimin on suositeltavaa paastota kuusi päivää Shawwaalista, ja tämän tekemisessä on suuri hyve ja valtaisa palkkio. Sille, joka paastoaa nämä kuusi päivää, tullaan kirjoittamaan palkkio aivan kuin hän olisi paastonnut koko vuoden, kuten on kerrottu sahiih-hadiithissa Profeetalta saws. Abu Ayyuub kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi: ”Joka paastoaa Ramadanin ja seuraa sitä kuudella päivällä Shawwaalista, se on kuin hän olisi paastonnut eliniän.” (Muslim, Abu Dawuud, At-Tirmidhi, An-Nasaa’ii ja Ibn Maajah)

Profeetta saws seiliti tämän kun hän sanoi: ”Joka paastoaa kuusi päivää (eid) Al-Fitrin jälkeen, on täydentänyt koko vuoden: (joka tekee hyvän teon (hasanah), hän tulee saamaan kymmenen senkaltaista hasanaa).” Toisen kerronnan mukaan: ”Allaah on tehnyt jokaiselle hasanalle kymmenen sen kaltaista, joten kuukausi on kuin kymmenen päivän paastoaminen, ja kuden päivän paastoaminen täydentää vuoden.” (An-Nasaa’ii ja Ibn Maajah, katso myös Sahiih At-Targhiib wat-Tarhiib, 1/421) Se on myös kerrottu Ibn Khuzaimalta sanoilla ”Ramadaan-kuun paasto tuo palkkion kymmenestä sellaisesta, ja kuuden päivän paastoaminen tuo kahden kuukauden palkkio, ja se on koko vuoden paasto.”

Hanbali- ja Shaafi’i-lakioppineet selittivät, että kuuden Shawwaal-päivän paastoaminen Ramadanin paastoamisen jälkeen tekee siitä aivan kuin olisi pastonnut koko vuoden pakollisia paastoja, sillä palkkioiden moninkertaistaminen pätee jopa naafil-paastoihin (vapaaehtoisiin paastoihin), joska jokainen hasanah tuo kymmenen sellaisen palkkion.

Toinen tärkeistä kuuden Shawwaal-päivän paastoamisen hyödyistä on se, että se korvaa puutteita henkilön pakollisissa Radamaan-paastoissa, sillä kukaan ei ole vapaa puutteista tai synneistä, joilla on negatiivinen vaikutus hänen paastoonsa. Ylösnousemuksen päivänä hänen naafil-teoistaan tullaan ottamaan korvatakseen puutteita hänen pakollisissa teoissaan, kuten Profeetta saws sanoi: ”Ensimmäinen asia, josta ihmiset tullaan tuomaan tilille Ylösnousemuksen päivänä, on heidän rukouksensa. Herramme, olkoon Hän ylistetty ja korkea, tulee sanomaan enkeleilleen – vaikka Hän tietää parhaiten – ’Katsokaa orjani rukousta, onko se eheä vai puutteellinen.’ Jos se on täydellinen , se tullaan kirjaamaan täydellisenä, ja jos jotain puuttuu, Hän tulee sanomaan ’Etsikää ja katsokaa, onko orjani tehnyt mitään vapaaehtoisia rukouksia.’ Jos hän teki joitain vapaaehtoisia rukouksia, Hän tulee sanomaan, ’Täydentäkää orjani pakolliset teot hänen vapaaehtoisista teoistaan.’ Sitten kaikki hänen tekonsa tullaan käsittelemään samalla tavalla.” (Abu Dawuud)

Ja Allaah tietää parhaiten.

http://islamqa.com/en/ref/7859/

Korvattavien Ramadaan-paastojen sekä Shawwaal-päivien suorittamisjärjestys

Shaikh Muhammad ibn Saalih Al-‘Uthaimiinilta kysyttiin menetetyn velvollisuuden sekä jonkin suositeltavan asian tekemisen yhdistämisestä: Onko sallittua tehdä (ensin) mustahabb-teko ja korvata pakollinen teko myöhemmin, vai tulisiko ensin tehdä pakollinen teko, kuten Ashura-päivän paastoaminen, joka sattuu samaan aikaan menetetyn Ramadaan-paaston korvaamisen kanssa?

”Mitä tulee pakollisiin ja vapaaehtoisiin paastoihin, niin mitä on määrätty sharii’assa sekä se, mikä on järjenmukaista, on aloittaa pakollisista paastoista ja sitten suorittaa naafil-paastot, sillä pakollinen paasto on velka, joka on maksettava, kun taas naafil-paasto on vapaaehtoinen ja tulee tehdä mikäli siihen kykenee, muttoin ei ole mitään syntiä (vaikkei sitä tekisikään). Tämän perusteella me sanomme sille, jolla on menetettyjä Ramadaan-paastoja: Korvaa se, mitä olet velkaa ennen kuin suoritat vapaaehtoisen paaston. Mikäli hän suorittaa vapaaehtoisen paaston ennen sen korvaamista, mitä hän on velkaa, niin oikea näkemys on että hänen vapaaehtoinen paastonsa on hyväksytty niin kauan kun on vielä tarpeeksi aikaa korvata menetetyt pastot, sillä henkilö voi korvata menetettyjä Ramadaan-paastoja niin kauan kuin hänellä on vielä tarpeeksi aikaa tehdä se ennen kuin seuraava Ramadaan tulee. Niin kauan kuin on vielä runsaasti aikaa, hänen on sallittua suorittaa vapaaehtoisia paastoja. Tämä on samankaltainen kuin pakollisten rukousten tapaus, kuten jos henkilö suorittaa naafil-rukouksen ennen pakollista rukousta kun on vielä runsaasti aikaa jäljellä, (niin) tämä on sallittua. Joka pastoaa ’Arafah- tai Ashura-päivän ja on edelleen velkaa joitain päiviä Ramadanista, hänen paastonsa on hyväksytty. Mutta mikäli hänellä on aikomus paastota tämä päivä hyvittääkseen menetetyn Ramadaan-paaton, niin hän tulee saamaan kaksi palkkiota – yhden ’Arafah- tai Ashura-päivästä ja toisen menetetyn paaston korvaamisesta. Tämä koskee kaikkia vapaaehtoisia paastoja jotka eivät ole yhteydessä Ramadaniin. Mitä tulee kuuden Shawwaal-päivän paastoamiseen, niin nämä ovat yhteydessä Ramadaniin ja voidaan suorittaa ainoastaan menetettyjen Ramadaan-paastojen korvaamisen jälkeen.* Mikäli henkilö paastoaa nämä päivät ennen menetettyjen Ramadaan-paastojensa korvaamista, hän ei tule saamaan niistä olevaa palkkiota, sillä Profeetta saws sanoi: ”Joka paastoaa Ramadanin ja (sitten) seuraa sitä kuudella päivällä Shawwaalista, se on kuin hän olisi paastonnut eliniän.” On tiedettyä että sen, jolla edelleen on joitain päiviä korvattavanaan, ei katsota paastonneen Ramadania ennen kuin hän korvaa ne päivät. Jotkut ihmiset ajattelevat että jos he pelkäävät Shawwaalin loppuvan pian ja paastoavat nämä kuusi päivää vaikka heillä edelleen on joitain Ramadaan-päiviä jäljellä, että tämä olisi hyväksyttävää. Tämä on virhe, sillä näitä kuutta päivää ei voida paastota ennen kuin henkilö on korvannut ne päivät, jotka hän on velkaa Ramadanista.” (Majmuu’ Fataawa Ibn ‘Uthaimiin, 20/438)

Toisaalla hän sanoi myös: ”Mikäli oletamme että tämä paastojen korvaaminen kestää koko Shawaallin ajan, kuten jos nainen vuosi synnytyksen jälkeen eikä paastonnut koko Ramadanina lainkaan, ja sitten alkoi korvata menetettyjä paastojaan Shawwaalissa eikä lopettanut sitä ennen kuin Dhul-Qa’dah (seuraava kuukausi) alkoi, niin (siinä tapauksessa) hän voi paastota nämä kuusi päivää (vasta seuraavassa kuussa), ja hän tulee saamaan sellaisen palkkion, joka paastosi ne Shawwaalissa, sillä hän myöhästytti sitä välttämättömän syyn takia, joten hän tulee saamaan palkkion.” (Majmuu’ al-Fataawa, 20/19)

*Shaafi’ien mukaan on sallittua paastota kuusi Shawwaal-kuun naafil-paastopäivää ennen Ramadanista yli jääneiden päivien korvaamista. He käyttävät todisteenaan mm. ’Aa’ishan sanoja siitä, että hänellä oli tapanaan korvata Sha’baan-kuussa (eli Ramadania edeltävässä kuussa) edellisestä Ramadanista yli jääneet paastopäivät. Abu Salaman on kerrottu sanoneen: “Kuulin ‘Aa’ishan sanovan: ‘Minulla oli jäljellä paastoja edellisestä Ramadanista, enkä pystynyt korvaamaan niitä muuta kuin Sha’baanissa.’” (Bukhaari,1849; Muslim, 1146) Toisen version mukaan “Minulla oli jäljellä paastoja, jotka olin vielä velkaa Ramadanista, enkä kyennyt korvaamaan niitä ennen Sha’baania; ja tämä johtui Allahin Lähettilään asemasta (aviomiehenä).” (Bukhaari, 1950; Muslim, 1146) – Joten onko todennäköistä että hän, Profeetan saws vaimo ja Uskovaisten äiti, olisi jättänyt nämä Shawwaal-kuun 6 päivää kokonaan paastoamatta sekä tämän suuren palkkion hyödyntämättä? Myös tämä on erittäin vahva perustelu. Ja Allaah tietää parhaiten.

Onko nämä kuusi päivää paastottava peräkkäin?

An-Nawawi sanoi: “Meidän seuralaisemme sanoivat että on mustahabb paastota kuusi Shawwaal-kuun päivää. Tästä hadiithista johtuen he sanoivat: On mustahabb paastota ne yhtäjaksoisesti Shawwaalin alussa, mutta mikäli joku erottaa ne (toisistaan) tai myöhästyttää niitä Shawwaalin jälkeen, niin tämä on sallittua, sillä hän seuraa hadiithin yleistä ohjenuoraa. Meillä ei ole mitään kiistaa tätä asiaa koskien, ja tämä oli myös Ahmadin ja Dawuudin näkemys.” (Al-Majmuu’ Sharh Al-Muhadhhab)

Kuuden päivän paastoaminen muuna ajankohtana kuin Shawwaalissa

Tästä asiasta on  olemassa kolme eri mielipidettä:

(i) Joukko Maalikejä sekä jotkut Hanbalit ovat sitä mieltä, että tämän hyveen voi saavuttaa sellainen, joka paastoaa kuusi päivää Shawwaalissa ja (myös) jälkeenpäin, ja että hadiith mainitsi Shawwaalin ainoastaan helpottaakseen asioita, sillä niiden paastoaminen Ramadanin jälkeen on helpompaa kuin sen tekeminen myöhemmin.

Al-’Adawi sanoi kommentaarissaan Sharh Al-Khurashille (2/243): ”Lainsäätäjä maintsi Shawwaalin ainoastaan tehdäkseen sen helpommaksi paastoamisen suhteen, ei rajoittaakseen määräystä ainoastaan siihen aikaan. Epäilemättäkin sen tekeminen Dhul-Hijjan ensimmäisten kymmenen päivän aikana liitettynä siihen mitä on kerrottu sinä aikana paastoamisen hyveistä, on parempi, sillä tarkoitus saavutetaan (vielä) hyveelisinä päivinä paastoamisen extra-palkkion lisäksi. Sen tekeminen Dhul-Qa’dana on myös hyvä. Tiivistettynä: Mitä myöhemmin ne paastoaa, sitä suurempi palkkio, sillä se on vaikeampaa.”

Muhammad ibn ’Ali ibn Husainilta – Maalikien muftilta Mekassa – on  kerrottu Tahdhiib Furuuq Al-Quraafissa, sekä Ibn Al-’Arabi Al-Maalikilta Al-Furuuqissa (2/191), että ”Profeetan saws sanat ’Shawwaalissa’ mainittiin vain esimerkkinä, ja että sen tarkoitus on se, että Ramadanin paastoaminen lasketaan kymmeneksi kuukaudeksi ja kuuden Shawwaal-päivän paastoaminen lasketaan kahdeksi kuukaudeksi, ja se on Imaam Maalikin madhabin näkemys. Mikäli se on muuna aikana kuin Shawwaalissa, niin määräys on sama. Hän sanoi: Tämä on erittäin fiksua, joten oppikaa se.”

Ibn Muflih sanoi Al-Furuu’ssa (3/108): ”On mahdollista että tämä palkkio voidaan saavuttaa vaikka ne paastoaisi muuna aikana kuin Shawwaalissa, joidenkin oppineiden mukaan. Tämän on maininnut Al-Qurtubi, sillä sen hyve perustuu siihen tosiasiaan että yksi hyvä teko tullaan palkitsemaan kymmenkertaisesti, kuten Thawbaanin kerronnassa sanotaan. Ja suositus Shawwaalissa paastoamisesta on sen takia, että on helpompaa paastota kun on jo tottunut paastoamiseen, ja tämä on eräänlainen erityislupa, ja on soveliaampaa hyötyä tästä helpotuksesta.”

(ii) Joukko Shaafi’eja oli sitä mieltä, että henkilö, joka ei paastoa kuutta päivää Shawwaalissa, voi korvata ne Dhul-Qa’dana, mutta palkkio tulee olemaan vähemmän kuin sellaisen palkkio, joka paastoaa ne Shawwaalissa. Se, joka paastoaa Ramadanin ja seuraa sitä kuudella Shawwaalin päivällä, tulee saamaan palkkion koko vuoden pakollisten paastojen paastoamisesta, toisin kuin se, joka paastoaa Ramadanin ja kuusi päivää muulloin kuin Shawwaalina. Hän tulee saamaan Ramadanin sekä kuuden naafil-päivän palkkion.

Ibn Hajar Al-Makkii sanoi Tuhfah Al-Muhtaajissa (3/456): ”Mikäli henkilö paastoaa ne Ramadanin ohella joka vuosi, se on kuin pakollisien paastojen suorittaminen koko elinikänsä ajan, ilman palkkion moninkertaistamista. Jos hän paastoaa kuusi muuta päivää, se on kuin naafil-paastojen suorittaminen, ilman palkkion moninkertaistamista.”

(iii) Hän voi saavuttaa tämän hyveen ainoastaan paastoamalla ne Shawwaalissa. Tämä on hanbalien näkemys.

Kashhaaf Al-Qinaa’ssa (2/338) sanotaan: ”Niiden paastoamisen hyvettä ei voida saavuttaa muuna aikana kuin Shawwaalissa, johtuen kerrontojen ilmeisestä merkityksestä.”

http://islamqa.com/en/ref/83292/

Mainokset