joulukuu 2009


Väistämätön este

”Madaarij As-Saalikiin:issä (1/218-222) Ibn Al-Qayyimilla on osio niistä esteistä, joita Saatana laittaa sellaisen tielle, joka valitsee elää elämänsä Allahin takia. Hän mainitsee kuusi yleisesti tunnettua estettä siinä järjestyksessä, jossa ne tullaan heittämään uskovaisen polulle, niin, että joka pääsee yhden esteen ohi, kohtaa sitten seuraavan (epäusko, jota seuraa uudistukset uskonnossa, jota seuraavat suuret synnit, joita seuraavat pienet synnit, joita seuraavat sallitut teot jotka vievät huomion pois tottelevaisuuden teoista, joita seuraavat tottelevaisuuden teot jotka ovat alhaisempia palkkiossa kuin muut).

Mutta hän mainitsee seitsemännen ja viimeisen esteen sille, joka pääsee näiden kuuden yllä olevan ohi menestyksekkäästi:

“…Joten mikäli hän pääsee menestyksekkäästi näiden (Shaitaanin esteiden, ansojen ja juonien) läpi, niin on jäljellä enää yksi este, josta vihollinen (Saatana) häntä kutsuu, ja tämä on este, joka hänen on pakko kohdata. Jos jotkut olisivat säästyneet tältä esteeltä, niin he olisivat olleet Allahin Lähettiläät ja Profeetat, sekä kaikkein jaloimmat Hänen luomuksestaan.

Tämä on se este, että Saatana päästää joukkonsa valloilleen uskovaista vastaan useanlaisilla vahingontekotavoilla: Käden kautta, kielen kautta, sekä sydämen kautta. Tätä ilmenee yhdenmukaisesti sen hyvyyden asteen kanssa, joka uskovaisessa on. Joten mitä korkeampi hän on arvossa, sitä enemmän vihollinen laskee valloilleen joukkojaan ja auttaa heitä häntä vastaan, ja hukuttaa hänet alleen seuraajillaan ja liittolaisillaan usein eri tavoin.

Ei ole olemassa mitään keinoa, jolla hän voisi voittaa tämän esteen, sillä mitä vankkumattomampi hän on Allahin luokse kutsumisessa sekä Hänen määräystensä täyttämisessä, sitä enemmän vihollinen tulee päättäväisemmäksi asettaa hänet kiusaukseen typerien ihmisten kautta. Joten hän on pohjimmiltaan pukenut päälleen haarniskansa kohdatessaan tätä estettä, ja on ottanut asiakseen kohdata vihollisen (Saatanan) Allahin takia ja Hänen Nimeensä, ja hänen palvontansa niin tehdessään on parhaiden palvontaa niiden joukosta, jotka tuntevat Allahin … Ja ketkään eivät ole tästä tietoisia, paitsi ne, joilla on eheä ja täydellinen näkemys.” (lisää…)

Mainokset

‘Abdullaah ibn Shaqiiq Al-‘Aqiilii, taabi’i, sanoi: “Profeetan saws seuralaiset eivät pitäneet minkään hyvän teon hylkäämistä epäuskona, lukun ottamatta rukouksen hylkäämistä.” [At-Tirmidhi, Al-Haakim]

Kun ’Alilta kysyttiin eräästä naisesta joka ei rukoile, hän sanoi: ”Joka ei rukoile, on epäuskovainen.” [At-Tirmidhi, Al-Haakim]

Ibn Mas’uud sanoi: ”Sillä, joka hylkää rukouksen, ei ole uskontoa.” [Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi]

Ibn ‘Abbaas sanoi: “Joka jättää yhdenkin rukouksen tarkoituksella, tulee näkemään, kun hän tapaa Allahin, Kaikkein Korkeimman, että Hän on hänelle vihainen.” [Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, Ibn ’Abdil-Barr]

Ibn Hazm sanoi: ”Shirkin jälkeen ei ole mitään suurempaa syntiä kuin rukouksen viivästyttäminen ohi sen ajan, sekä uskovaisen tappaminen ilman oikeutettua syytä.”

Ibraahiim An-Nakha’ii sanoi: ”Se, joka on hylännyt rukouksen, on tullut epäuskovaiseksi.” Abu Ayyuub As-Sakhtiyaanii sanoi jotain tämän kaltaista. (lisää…)

Eristäytymisen hyötyjä

Abu Sa’iid Al-Khudrii sanoi: “Sanottiin: ‘Oi Allahin Lähettiläs, mikä on kaikkein hyveellisin teko?’ Hän sanoi: ’Jihaad Allahin tiellä.’ Hän (kysyjä) sanoi: ’Mikä sitten?’ Hän saws sanoi: ’Että mies eristää itsensä vuorille peläten Allahia ja vapauttaen ihmiset pahuudestaan.’” [Bukhaari ja Muslim]

Abu Haatim sanoi: ”Viisaan henkilön tulisi harjoittaa itsensä eristämistä ihmisistä yleisesti, sekä olla varovainen heidän kanssaan sekoittumisesta…”

’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Ota annoksesi eristäytymisestä…”

Sufiyaan ibn ’Uyaynah sanoi: ”Näin (Sufiyaan) Ath-Thawrin unessani ja sanoin hänelle: ’Neuvo minua.’ Hän sanoi: ’Vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa, vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa, vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa.’”

Ahmad ibn Hanbal sanoi: ”Näin Ibn As-Sammaakin1 kirjoittavan eräälle ystävälleen: ’Jos kykenet löytämään tien tehdä niin, tule Allahin palvojaksi yksin.’” (lisää…)