PDF-muotoiset kirjat ja kirjaset


M.A.K. Saqibin kokoama kirjanen islamilaisten ’iid-juhlien juhlimiseen liittyvistä säännöistä, tavoista ja käytännöistä.

Lataa tai lue suomenkielinen pdf-tiedosto (25 sivua) tästä: Opas ’iidin juhlimiseen

Mainokset

Hijrah

11-sivuinen katkelma Shaikh Muhammad Sa’iid Al-Qahtaanin 3-osaisesta kirjasarjasta Al-Walaa’ wal-Baraa’.

Lataa tai lue pdf-tiedosto: Hijrah

Lakioppineet ovat selittäneet ”Epäuskon asuinsijan” ja ”Islamin asuinsijan” käsitteet seuraavasti:

Epäuskon asuinsija on mikä tahansa maa, joka on epäuskovaisten hallitsema, jossa epäuskovaisten lait ovat vallitsevia, ja jossa poliittinen valta on heidän käsissään. Nämä maat voivat olla kahta eri tyyppiä. Yksi on sellainen, joka on sodassa muslimien kanssa, ja toinen on sellainen, jolla on aselepo heidän kanssaan. Ratkaiseva tekijä on se, että sitä hallitaan epäuskovaisten lakien mukaan; sillä se on ”Epäuskon asuinsija” tai ”Daar Al-Kufr” siitä huolimatta, vaikka siellä asuisi suuri muslimienemmistö.

Islamin asuinsija on mikä tahansa maa, joka on muslimien hallitsema, ja jossa Sharii’ah on vallitseva laki, ja jossa muslimeilla on poliittista valtaa. Se on Daar Al-Islaam siitä huolimatta, vaikka valtaosa väestöstä olisi epäuskovaisia, niin kauan, kuin muslimit hallitsevat sitä Sharii’an mukaan.

…Muslimien on kiellettyä pysyä maissa, joissa islamilla ei ole mitään asemaa, paitsi silloin, kun he kykenevät vapaasti harjoittamaan uskontoaan sekä noudattamaan sitä ilman mitään esteitä, ja vailla pelkoa siitä, että heidän läsnäolonsa siellä voisi vahingoittaa heitä jollain tavalla. Mikäli asia ei ole näin, niin siinä tapauksessa heidän on pakko muuttaa parempaan paikkaan, jossa islamin arvovallalla on jonkinlainen asema. Jos he kieltäytyvät tekemästä niin vaikka kykenisivät, niin siinä tapauksessa heillä ei ole enää mitään vaateita tästä uskonnosta (ts. heidän on enää turha välttää olevansa muslimeita). … Uskontonsa julistaminen ei tarkoita sitä, että yksinkertaisesti jättää ihmiset palvomaan sitä mitä he haluavat, kommentoimatta mitään, kuten kristityt ja juutalaiset tekevät. Se tarkoittaa sitä, että on selkeästi ja suoraan tuomittava se, mitä he palvovat, sekä osoitettava vihollisuutta epäuskovaisia kohtaan – mikäli tässä epäonnistuu, niin se ei ole islamin julistamista.

‘Abdullaah Ibn ‘Umar sanoi: “Joka asettuu epäuskovaisten joukkoon, juhlii heidän juhliaan ja liittyy heidän ratsuväkeensä ja kuolee heidän keskuudessaan, tullaan myös nostamaan ylös heidän joukossaan Ylösnousemuksen päivänä.” …

(Allaah sanoi:) ”Sano: ’Jos isänne, poikanne, veljenne, vaimonne, sukulaisenne, hankkimanne omaisuus, kauppa jossa pelkäätte tappiota, tai talo jota rakastatte, ovat teille rakastetumpia kuin Allaah ja Hänen Lähettiläänsä sekä taisteleminen Hänen tiellään, niin odottakaa, kunnes Allaah tuo päätöksensä (ts. rangaistuksensa). Ja Allaah ei johdata niitä, jotka ovat pahantekijöitä.’” [At-Tawbah 9:24]

Jokainen, joka kieltäytyy muuttamasta, käyttää jotakin näistä kahdeksasta tekosyystä. Mutta Allaah on jo hylännyt nämä tekosyyt sanoen, että ne, jotka tekevät sellaisia väitöksiä, ovat tottelemattomia Häntä kohtaan – ja tämä oli erityisesti niitä koskien, jotka päättivät pysyä Mekassa, joka on pyhin paikka maan päällä. Allaah vaati uskovaisia lähtemään siitä paikasta, ja edes rakkaus sitä kohtaan ei ollut hyväksyttävä tekosyy. Joten kuinka sellainen tekosyy sitten pätisi muihin paikkoihin, kuin Mekkaan?

Hijralla on kokonaisvaltainen merkitys siten, kuin se islamissa ymmärretään. Se ei ole pelkästään yhdestä paikasta toiseen muuttamisen teko; ts. ei-muslimimaasta muslimimaahan muuttaminen. Ibn Al-Qayyim selitti, että se on itse asiassa sekä vartalon, että sielun muutto. Se on fyysinen muutto yhdestä paikasta toiseen, sekä henkinen muutto Allahin ja Hänen Lähettiläänsä saws luokse. Tämä toinen muutto on se, mikä lasketaan todelliseksi muutoksi, sillä vartalo ainoastaan seuraa sielua.

Ibn Taimiyyah sanoi tätä koskien: ”Tietyn paikan tila heijastaa (siellä olevan) henkilön tilaa. On mahdollista olla välillä muslimi ja muulloin epäuskovainen; välillä vilpitön ja muulloin tekopyhä; välillä hyvä ja oikeamielinen ja muulloin mätä ja turmeltunut. Siten henkilöstä tulee kuten hänen asuinpaikkansa. Muutto epäuskon ja rienauksen maasta uskon ja rehellisyyden maahan on ilmaus katumuksesta sekä kääntymisestä pois epäuskosta ja kieroutuneisuudesta kohti uskoa ja tottelevaisuutta. Asia on näin Ylösnousemuksen päivään asti.”

4-sivuinen tiivis paketti pahasta silmästä.

Lataa tiedosto tästä: Paha silmä

Ibn Al-Qayyim sanoi: ”Pahan silmän alkuperä on jostain asiasta pitäminen, sitten paha sielu seuraa sitä, tavoittelee sitä, ja pyrkii vahingoittamaan sitä, yrittäen ruiskuttaa myrkkyään katsomalla tätä kohdetta.” (Zaad Al-Ma’aad, 4/167)

Ibn Mandhuur sanoi: ”Sanotaan, että ’Siihen ja siihen osui paha silmä’, jos vihollinen tai kateellinen ihminen katsoo häntä ja se vaikuttaa häneen, ja hän tulee sen seurauksena sairaaksi.” (Lisaan Al-’Arab, 13/301)

Al-Haafidh Ibn Hajar sanoi pahasta: ”Pahalla silmällä tarkoitetaan jonkin katsomista ihailulla, joka on saastunut sellaisen ihmisen kateudesta, joka on luonnoltaan paha, joten se aiheuttaa vahinkoa.” (Fath Al-Baarii, 10/200)

(i)                 On kerrottu, että Asmaa’ bint ’Umays sanoi: ”Oi Allahin Lähettiläs, Ja’farin poikiin on osunut paha silmä, tuleeko minun tehdä heille ruqiyaa?” Hän saws sanoi:

”Kyllä, sillä jos jokin menisi qadarin edelle, niin se olisi paha silmä.” (At-Tirmidhii, 259; Ahmad, 6/438. Al-Albaanii luokitteli sen olevan sahiih kirjassaan Sahiih Al-Jaami’, 5163.)

Englanninkielinen pdf-tiedosto, josta mm. käy ilmi, kuinka Kabbaani on tahallisesti vääristellyt sunni-oppineiden sanoja saadakseen ne kuulostamaan omaan mätään agendaansa sopivilta.

The Erroneous and Invalid in Kabbani’s-Mawlid

Lakien mukaan hallitseminen

Shaikh Muhammad ibn Ibraahiimin (olkoon Allaah hänelle armollinen) kirjoitelma muun kuin Allahin lain mukaan hallitsemisesta. Liitteenä myös Shaikh Muhammad Al-Amiin Ash-Shanqiitin (olkoon Allaah hänelle armollinen) selvitys siitä, millaisia Koraanissa ja Sunnassa mainitsemattomia lakeja on ja ei ole sallittua säätää ja seurata.

Lataa tai lue pdf-tiedosto tästä:

Lakien mukaan hallitseminen (9 sivua)

Totisesti suuremmasta ja selkeästä kufrista (kufr akbar) on antaa kirotuille ihmisten keksimille laeille sen (ilmestyksen) asema, jolla uskollinen henki (Jibriil) laskeutui Muhammedin saws sydämelle, – että hänen tulee olla varoittaja selkeällä arabian kielellä, tuomiten sillä kansojen välillä ja turvautuen siihen kun on erimielisyyksiä – (tämä on täydessä) ristiriidassa ja itsepäisenä hylkäämisenä Allahin, Mahtavan ja Ylistetyn, sanoille:

”Oi te jotka uskotte, totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä sekä vallanpitäjiä teidän joukostanne. Ja jos olette eri mieltä jostain, niin viekää se Allahille ja Hänen Lähettiläälleen jos (todella) uskotte Allahiin ja Viimeiseen päivään. Se on hyvä, ja parempi lopullista päätöksentekoa varten.” [An-Nisaa’ 4:59]

Allaah, Kaikkein täydellisin ja Kaikkein korkein, on kieltänyt niiden uskon (olemassaolon), jotka eivät tee Profeetasta saws tuomaria siinä, mistä he ovat eri mieltä. Vahvistaen tätä kieltämistä toistamalla sen ja (vielä) vannomalla siitä, Hän sanoo:

”Ei, kautta Herrasi, he eivät usko ennen kuin laittavat sinut (oi Muhammad) tuomitsemaan kaikessa josta he ovat keskenään eri mieltä, eivätkä löydä itsestään (pienintäkään) vastustusta päättämääsi vastaan, ja hyväksyvät (ne) täydellä alistuneisuudella (yusallimuu tasliimaa).” [An-Nisaa’ 4:65]

Hän, ta’aala, ei tehnyt sitä riittäväksi että he ainoastaan tekevät Profeetasta saws tuomarin, vaan lisäksi heidän ei myöskään tule löytää itsestään minkäänlaista vastustusta (hänen päätöksiään vastaan) – vaan heidän sydämiensä on avarruttava sen sisäistämiseen, olematta lainkaan levottomia tai ahdistuneita. (lisää…)

Epäilykset koskien demokratian määräystä islamissa

Lyhyehkö artikkeli, jossa käydään läpi islamilainen määräys koskien demokraattisiin vaaleihin osallistumista, sekä käsitellään useita tavallisimpia, tähän aiheeseen liittyviä epäilyksiä ja väärinkäsityksiä.

Lataa tai lue pdf-tiedosto tästä:

Epäilykset koskien demokratian määräystä islamissa


Sisällysluettelo

Esittely. s. 3

Lyhyt selitys demokratiasta sekä sen sisäisestä kufrista ja ilmeisestä shirkistä. s. 3

Vaaliprosessi ja sen seuraamukset äänestäjille. 5

Demokraattisiin vaaleihin osallistumista koskevien epäilyksien kumoaminen. s. 7

1. Profeetta Yuusufin, olkoon rauha hänen päällään, osallistuminen ministerinä Egyptin kuninkaan hallitukseen. s. 7

2. Periaate: “Valitaan pienempi kahdesta pahasta”. s. 9

3. Periaate: “Otetaan hyöty vahingon sijaan”. s. 10

4. Periaate: “Teot perustuvat aikomuksiin”. s. 11

5. Periaate: “Hyvään määrääminen ja pahasta kieltäminen”. s. 13

6. Periaate: “Välttämättömyys tekee kielletyn sallituksi”. s. 15

7. Periaate: “Kufr annetaan anteeksi pakon takia”. s. 16

Huomautus pakkoa koskien. s. 17

Määräys koskien niitä, jotka osallistuvat demokraattisiin vaaleihin. s. 18

Johtopäätös. s. 19

Liite 1: Tiivistetty fatwa vaaleihin osallistumisen määräyksestä. s. 20

Suomentajan liite: Demokratian kutsuminen shuuraksi sitä tukeakseen. s. 22

Muslimin kansallisuus ja hänen uskonsa

Lataa tai  lue tiedosto tästä:

Muslimin kansallisuus ja hänen uskonsa (7 sivua)

Muslimilla ei ole mitään maata, paitsi se maapallon osa, jossa Jumalan Sharii’ah on laitettu käytäntöön, ja jossa ihmissuhteet on alustettu Jumalan kanssa olevien suhteiden perusteille. Muslimilla ei ole mitään kansalaisuutta, paitsi hänen uskonsa, joka tekee hänestä muslimiyhteisön jäsenen Daar al-Islaamissa. Muslimilla ei ole sukulaisia, paitsi ne, jotka jakavat hänen uskonsa Jumalaan, ja siten hänen ja muiden uskovaisten välille on muodostunut side heidän suhteistaan Jumalaan.”

Heidän joukossaan ei ollut minkäänlaista heimoihin perustuvaa puoluehenkeä. Ylpeys sukujuurista oli lakannut, nationalismin ääni oli hiljennetty, ja Allahin Lähettiläs saws puhutteli heitä: Hankkiutukaa eroon puoluehenkisyyksistä, ne ovat saastaisia asioita.” ja Hän ei ole meistä, joka kutsuu puoluehenkisyyteen, joka taistelee puoluehenkisyyden takia, ja joka kuolee puoluehenkisyyden takia.” (lisää…)

Seuraava sivu »