Ryhmät ja sektit


Ovatko Ash’arit Ahl as-Sunnah wal-Jamaa’asta?

Kirjasta: ”Ash’arien menetelmäopit ’aqiidassa”, s. 15-21; Safar bin Abdur-Rahmaan al-Hawaalii

Termiä Ahl us-Sunnah wal-Jamaa`ah käytetään kahdessa eri merkityksessä:

A. Yleinen tarkoitus: Jota käytetään niistä, jotka ovat shii’oja vastaan, joten sanotaan: Ne, jotka väittävät seuraavansa islamia, ovat kaksi luokkaa: Ahl As-Sunnah sekä Shii’at. Joten Sheikh al-Islaam (Ibn Taimiyyah) nimesi Raafideille (suurin osa shii’oista) vastaavan kirjansa nimellä ”Minhaaj as-Sunnah”, ja teki siinä selväksi nämä kaksi eri merkitystä sekä sanoi selvästi, että uudestikeksityt sektit ovat Ahl As-Sunnasta ainoastaan tällä merkityksellä. [ts. tällä Ahl As-Sunnah -termin selityksellä].

Tämä tarkoitus pitää sisällään kaikki Shii’oja lukuun ottamatta; kuten Ash’arit, erityisesti siksi että sahaaboja ja khalifeja koskevan menetelmäopin suhteen Ash’arit ovat yhtä mieltä heidän (sunnien) kanssaan, kuten jäljempänä seuraa.

B. Spesifinen tarkoitus: Jota käytetään niistä, jotka ovat vastaan bid’an tekijöitä sekä uudestikeksittyjen sektien seuraajia, ja tämä on (kyseisen termin) yleisempi käyttötarkoitus. Joten kun (hadiith)kertojia tarkastelevissa kirjoissa sanotaan jostakusta, että hän oli Ahl As-Sunnasta tms., niin sillä tarkoitetaan että hän ei ollut mistään uudesikeksityistä sekteistä, kuten Khawaarijeista, Mu’tazileista sekä Shii’oista, eikä hän ollut teologisen retoriikan (Kalaam) tai uudestikeksittyjen ideoiden ja ajatusten seuraaja.

Joten mitä tulee tähän tarkoitukseen, niin Ash’arit eivät ole sen sisällä laisinkaan. Päin vastoin, he ovat sen ulkopuolella; ja Imaam Ahmad sekä Ibn Al-Madiinii ovat kirjallisesti sanoneet että ketään, joka sekaantuu minkäänlaiseen teologiseen retoriikkaan, ei lasketa Ahl As-Sunnan joukkoon – vaikka hän saapuisi sillä Sunnan luokse – kunnes hän hylkää väittelemisen ja antautuu teksteille. Joten he eivät aseta ehdoksi että henkilön on ainoastaan oltava samaa mieltä Sunnan kanssa, vaan että hänen on otettava se ja seurattava (yksinomaan) sitä. Joten sellainen, joka ottaa Sunnasta, on siitä vaikka hän tekisi virheen; ja sellainen, joka ottaa jostain muualta, on harhassa vaikka hänen lopullinen päätelmänsä olisi sen (sunnan) mukainen. Mutta Ash’arit, kuten tulet näkemään, ottavat (tietoa) ja seuraavat muita kuin Sunnaa, eivätkä he ole johtopäätöksissään samaa mieltä sen kanssa, joten kuinka he voisivat olla sen (Sunnan) ihmisistä?

Tulemme nyt esittämään heitä koskevan määräyksen neljän eri fiqh-koulukunnan oppineilta, joten millaisen uskot hadiith-oppineiden ja hadiith-tutkimuksen oppineiden asenteen olleen? (lisää…)

Mainokset

Sahaabojen haukkuminen


Profeetta saws sanoi: ”Älkää solvatko kumppaneitani, sillä kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, jos joku teistä käyttäisi hyväntekeväisyyteen kultaa Uhud-vuoren verran, hän ei saavuttaisi heidän tasoaan, tai edes puoliväliä.” (Bukhaari, 3637; Muslim, 2541)

Al-Baraa’ kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Ansaar (auttajat): kukaan ei rakasta heitä paitsi uskovainen, ja kukaan ei vihaa heitä paitsi tekopyhä. Joka rakastaa heitä, Allaah rakastaa heitä, ja joka vihaa heitä, Allaah vihaa häntä.” (Bukhaari, 3672; Muslim, 75)

”Joka vihaa sahaaboja, vihaa islamia, sillä he ovat islamin kantajia ja Valitun Profeetan seuraajia. Joten joka vihaa heitä, vihaa islamia, ja tämä ilmentää että sellaisten ihmisten sydämessä ei ole uskoa eivätkä he rakasta islamia.

Tämä on tärkeä perusperiaate, joka muslimien on ymmärrettävä, so. sahaabien rakastaminen ja kunnioittaminen, sillä se on osa uskoa. Heidän tai yhden heistä vihaaminen on kufria ja tekopyhyyttä, sillä heidän rakastamisensa on osa Profeetan saws rakastamista, ja heidän vihaamisensa on osa Profeetan saws vihaamista. (Sharh al-’Aqeedah al-Waasitiyyah)

Abu Zar’ah al-Raazi sanoi: ”Jos näet jonkun kritisoivan yhtä Allahin Lähettilään saws seuralaisista, niin tiedä että hän on uskonluopio.”

(lisää…)

TUQIYAH ELI LASKELMOITU PETOS, TEESKENTELY, VALHEELLISUUS


Shii’at liittävät kaikki seuraavat lausunnot imaami Abu Abdullaahiin (Ja’far as-Sadiqiin):

”Yhdeksän kymmenystä uskonnosta on tuqiyah (teeskentelyä), täten joka ei teeskentele, hänellä ei ole uskontoa.” (Usuul Al-Kaafi osa 9 s.110)

”Joka peittää uskontonsa on pelastanut sen, ja joka tekee sen julkiseksi on tuhonnut sen.”

”Uskovainen, joka ei tee tuqiyah on kuin vartalo ilman päätä.” (Tafseer al-Askari)

”Ole heidän (ei-shii’ojen) kanssa, mutta vihaa heitä sisäisesti.” (Usuul Al-Kaafi osa 9 s.116)

(lisää…)

Islamilainen määräys shii’oja koskien

Aikaisempien oppineiden sanoja

  1. Imaam ash-Shaafi’ii

Eräässä tilanteessa ash-Shaafi’ii sanoi shii’oja koskien ”En ole nähnyt harhaoppisten joukossa ihmisiä, jotka ovat kuuluisampia valheellisuudesta, kuin raafidi1-shii’at.”2 Toisessa tilanteessa hän sanoi ”Kerro tietoa kaikilta, jotka tapaat, paitsi raafidi-shii’oilta, koska he keksivät hadiitheja ja ottavat ne osaksi uskontoa.”3

  1. Jotkut shii’at ’Alid Imaamin, Zaid ibn ’Alin (k. 740) aikana vaativat häntä julistamaan itsensä vapaaksi kaikista, jotka kielsivät ’Alin oikeuden imaamiuteen. Kun Zaid kieltäytyi, he torjuivat hänet ja tulivat tunnetuiksi nimellä raafidah (torjujat, hylkääjät). Ne, jotka seurasivat Imaam Zaidia, tulivat tunnetuiksi nimellä zaidi-shii’at, ja heillä on ainoastaan pieniä eroja valtavirran islamiin. Raafidit kehittyivät moniksi sekteiksi, joista suurin on ithnaa-’ashariyyah (twelvers).
  2. Ibn Taimiyyah, Minhaaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, osa 1, s.39
  3. Ibid, s. 38
  1. Imaam Abu Haniifah

On kerrottu, että Abu Haniifalla oli tapanaan toistaa usein seuraavaa lausuntoa shii’oista: ”Se, joka epäilee, ovatko he epäuskovaisia vai eivät, on itse tehnyt epäuskoa.”

(lisää…)

Onko luvallista opiskella ’uluum al-hadiith (hadith-tiedettä) sellaisen henkilön johdolla, joka on ash’ari?

Ylistys olkoon Allahille.

Ash’arit ovat ryhmä, joka on nimetty imaami Abul-Hasan al-Ash’arin, olkoon Allah hänelle armollinen, mukaan. Al-Ash’ari kävi läpi kolme eri vaihetta – kuten Ibn Taimiyyah sanoi Majmuu’ al-Fataawa:ssa, 4/72 – jotka voidaan tiivistää seuraavasti: mu’tazili-vaihe; sitten Ibn Kilaabin seuraaminen; sitten Ahl as-sunnan, erityisesti imaam Ahmedin, seuraaminen. Al-Ash’ari ilmaisi kantansa selkeästi kolmessa kirjassaan: Risaalah ila Ahl al-Thaghr, Maqaalaat al-Islaamiyyeen, ja al-Ibaanah. Kuka tahansa, joka seuraa al’Ash’aria tässä vaiheessa, on yhdenmukainen ahl as-sunnah wal-jamaa’an kanssa useimmissa asioissa. Kuka tahansa, joka seuraa hänen tietään toisessa vaiheessa, menee al-Ash’aria itseänsä vastaan, sekä menee ahl as-sunnaa vastaan monissa asioissa.

(lisää…)

Virheiden metsästäminen ja korppikotka-kulttuuri

Useampi kirjoittaja

SHAIKH MUHAMMAD NAASIRUD-DIIN AL-ALBAANIN SANOJA

”Kuuntele, veljeni. Neuvon vilpittömästi sinua ja sinun kaltaisiasi nuoria, jotka ovat eksyneet eräänlaiselle harhatielle -jollaiselta se meistä vaikutaa, ja Allaah tietää parhaiten- että älkää tuhlatko aikaanne väitellen toistenne kanssa yrittäen osoittaa muiden olevan väärässä, sanoen, että sillä-ja-sillä on tällaisia vaikutteita, ja sillä-ja-sillä on tuollaisia vaikutteita. Tämä siksi, että ensinnäkin: tällaisessa ei ole mitään tietoa, ja toiseksi: tällaiset tavat synnyttävät ainoastaan vihollisuutta ja vihaa sydämissä, ja aiheuttavat halveksuntaa ja kaunaa sydämiin. Joten sinun velvollisuutesi on etsiä tietoa. Tieto on se, joka tekee sinulle selväksi todellisuuden sellaisesta puheesta, jossa julistetaan jollakulla tietyllä henkilöllä olevan monia virheitä, ja antaitseeko hän tulla julistetuksi uudistajaksi vai ei. Mutta kuitenkin, miksi haluaisimme kaivella tällaisia asioita? Todellakin neuvon teitä olemaan kaivelematta tällaisia asioita. Todellisuus on se, että me valitamme siitä hajanaisuudesta, jota on ilmennyt niiden välille, jotka liittävät itsensä Kirjan ja Sunnan da’waan. Suurin syy tähän hajanaisuuteen, ja Allaah tietää parhaiten, on mielijohteiden ja halujen seuraaminen sekä sielun pahat määräykset. Se ei johdu olemassa olevista eroavaisuuksista ajatuksissa ja käsityksissä. Joten tämä on minun vilpitön neuvoni”

[Silsilatul Hudaa wan-Noor (784/1), 1. Rabi’ al Awwal 1414H (9-12-1993)]

(lisää…)

Ibn ’Uthaimiin varoittaa muslimeita ’salafi’-ryhmästä

Ibn ’Uthaimiin

Hänen (Profeetan saws) sanoistaan,

”Joka elää teidän joukossanne, tulee näkemään paljon hajaanuusta, joten pitäkää kiinni sunnastani.”,

voidaan oppia, että jos puolueita ja ryhmiä (ahzaab) ilmaantuu umman sisällä lisääntyvissä määrin, ei tulisi littää itseään yhteenkään niistä. Menneisyydessä on ilmaantunut monia ryhmiä; khawaarijit, mu’tazilit, jahamiyyat, shii’at, ja jopa raafidit. Sitten myöhemmin ilmaantuivat ikhwaanit, salafit, tabliighit, ja muita heidän kaltaisiaan. Laita kaikki nämä sivuusi ja ota tie, joka on edessäsi. Joka on se, mihin Profeetta saws johdatti. ”Pitäkää kiinni minun ja oikeamielisten khalifien sunnasta”. Epäilemättäkin kaikkien muslimien on pakollista omaksua salafien (oikeamielisten edeltäjien) tie madhabikseen, mutta ei liittolaisuutta tiettyyn puolueeseen (hizb), nimeltään ’salafit’. Islamilaisen umman on pakollista omaksua salaf-as-saalihien tie madhabikseen; ei niiden kiihkoilua, jotka nimittävät itseään ’salafeiksi’. Kiinnitä huomiota eroavaisuuteen: On olemassa salafien (oikeamielisten edeltäjien) tie, ja on olemassa puolue/ryhmä nimeltä ’salafit’.

(lisää…)

Seuraava sivu »