Yleisiä lyhennyksiä

swt = subhaanahu wa ta’aalaa – Kuinka täydellinen ja korkea Hän on. Mainitaan usein Allahin nimen jälkeen

saws tai saas = sallallaahu ’aleihi wa sallam – Okoon Allahin siunaukset ja rauha hänen päällään. Tulisi sanoa aina Profeetta Muhammedin nimen jälkeen

as = ’aleihis-salaam – Olkoon rauha hänen päällään. Sanotaan muiden profeettojen sekä enkeleiden nimien jälkeen

raa = Radii Allaahu ’anhu/’anhaa (mies/nainen) – Olkoon Allaah häneen tyytyväinen. Sanotaan sahaabojen (Profeetan kumppanien) nimen jälkeen

rahimahullaah = Allaah armahtakoon häntä – sanotaan kuolleiden oppineiden nimen jälkeen

hafithahullaah = Allaah suojelkoon häntä – sanotaan elossa olevien oppineiden nimen jälkeen

Yleisiä sanontoja

Alhamdulillaah = Kaikki ylistys/kunnia kuuluu Allahille

Allaahu Akbar = Allaah on suurin

Allaahu a’lam = Allaah tietää parhaiten (Wallaahu a’lam = Ja Allaah tietää parhaiten)

As salaamu ’aleikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh = Olkoon Allahin rauha ja armo ja siunaukset päälläsi/teidän päällänne

Wa ’aleikum as salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh = Ja sinunkin/teidän päällenne -”-

Astaghfirullaah = Etsin Allahilta anteeksiantoa

A’uuthu billaah = Etsin Allahista suojaa

A’uuthu bilaahi min ash-shaitaan ar-rajiim = Etsin Allahista suojaa kirottua Saatanaa vastaan

Bi ’awnillaah = Allahin avulla/avustuksella

Bi ithnillaah = Allahin tahdolla (=jos Allaah haluaa)

Bismillaah = Allahin nimeen

Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim = Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen

In sha Allaah = Jos Allaah haluaa/tahtoo/suo

Jazaakillaahu khairan (naiselle) / Jazaakallaahu khairan (miehelle) = Allaah palkitkoon sinut hyvin
Wa iyyaaki (naiselle) / Wa iyyaaka (miehelle) = Ja sinutkin (vastataan edelliseen toivotukseen)

Laa ilaaha illallaah = Ei ole olemassa mitään palvomisen arvoista, paitsi Allaah

Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah = Ei ole muuta mahtia tai voimaa kuin Allahissa/paitsi Allahin

Maa sha Allaah = käytetään Allahia ylistettäessä, sanatarkka merkitys kuitenkin ’Mitä Allaah haluaa/on halunnut’

Subhaan Allaah = Kuinka täydellinen Allaah onkaan

Yarhamukillaah (naiselle) / Yarhamukallaah (miehelle) = Allaah armahtakoon sinua

Yahdiikumullaahu wa yuslihu baalakum = Allaah johdattakoon siunua/teitä ja oikaiskoon tilasi/tilanne

Arabiankielisiä termejä

Yleensä näkee ehkä käytettävän hieman erilaisia kirjoitusasuja, mutta laitoin sanat tähän niin, että ne muistuttavat eniten alkuperäisen, arabiankielisen sanan ääntämystä.

A

’Abd = palvelija, orja (viittaa Allahin (swt)palvelijaan)

Adhaan = rukouskutsu

Aakhirah = tuonpuoleinen; kuolemanjälkeinen elämä

’Aalim = islamilainen oppinut

Ahl as-sunnah wal-jamaa’ah = sunnan ja enemmistön seuraajat

Ahlul-Kitaab = Kirjan kansa; juutalaiset ja kristityt, ts. ne, joille Allaah on antanut kirjan (ennen Koraania)

’Amal = teko, toiminta

Aamiin = Oi Allah, hyväksy pyyntöni

Ansaar = kirjaimellisesti ’auttaja’. Käytetään Medinan asukkasita, jotka auttoivat Profeettaa saws ja hänen kumppaneitaan heidän tehtyään hijrah Mekasta Medinaan

Aayah = Koraanin jae; todiste, merkki

B

Barzakh = haudan elämä

Bani Israa’iil = Israelin kansa

Bid’ah = islamiin kuulumaton uudistus uskonnossa

D

Da’wah = kutsu, islamissa tarkoitetaan kutsua islamiin eli islamin levittämistä

Dhikr = Allahin muisteleminen

Diin = uskonto, kuitenkin laajempi, viittaa koko elämäntapaan siis Islamiin

Du’a = pyyntörukous, henkilökohtainen rukous Allahille (swt)

F

Fard = velvollisuus, pakollinen asia/määräys

Fatwa = lainoppineen mielipide tiettyyn asiaan liittyvästä islamilaisesta määräyksestä

Fiqh = kirjaimellisesti ”ymmärrys”, islamin lait ja oikeusoppi.

Fitra = luonnollinen puhtauden tila

Fuqahaa’ = Fighin asiantuntijat (yksikkö ’faqiih’)

G

Ghiibah = pahanpuhuminen toisen selän takana

Ghusl = koko vartalon rituaalinen pesu. Tehdään kuukautisten, sukupuoliyhteyden ja synnytyksen jälkeisen vuodon jälkeen.

H

Hadiith = Profeetta Muhammedin (saas) perimätieto, joka pitää sisällään hänen sanansa, tekonsa ja esimerkkinsä

Hadiith qudsi = pyhä hadith, Allahin suoraa puhetta Profeetta Muhammedin kertomana.

Hajj = pyhiinvaellus Mekkaan

Halaal = laillinen, sallittu

Haraam = laiton, kielletty

Hijaab = suoja, viittaa musliminaisen vaatetukseen eli peittävään, väljään asuun, joka jättää vain kasvot ja kädet paljaaksi

Hijrah = muutto, Profeetan (saas) muutto Mekasta Medinaan. Tapahtui v.622 kristillistä ajanlaskua. Tästä alkaa islamilainen ajanlasku. Käytetään myös yleisessä merkityksessä muuttamisesta ei-muslimien keskuudesta islamilaiseen maahan.

Hikmah = viisaus

Hukm = määräys (jotain asiaa koskien)

I

’Ibaadah = palvonta, palvonnanteot

Ibliis = Shaitaan eli paholainen

’Iid/Eid = kirjaimellisesti ’juhla’. Muslimeilla on kaksi juhlaa: ’iid al-Fitr (Ramadanin päätyttyä) ja ’iid al-Adha (uhrijuhla)

Iftaar = ateria, joka päättää ramadanin päivän paaston

Ihraam = puhtauden tila, johon pyhiinvaeltaja astuu. Miehet pukeutuvat kahteen valkeaan liinaan. Naiset normaaliin musliminaisen asuun.

Imaami = henkilö, joka johtaa toisia rukouksessa

Iimaan = usko

Iqaamah = toinen rukouskutsu, joka tehdään kun rukous on alkamassa

Isnaad = hadithien kertojaketju

J

Jahannam = helvetti

Jamaa’ah = kokoontuminen, seurakunta

Janaabah = Rituaalisen epäpuhtauden tila, esim. kuukautisten ja synnytyksen jälkeisen vuodon aikana tai yhdynnän jälkeen. Tässä tilassa ei saa rukoilla, paastota tai koskea Koraaniin ennen kuin tekee ghusl-pesun.

Jannah = Paratiisi, myös puutarha

Jannatul Firdaus = Paratiisin korkein taso

Jihaad = pyhä sota, ponnistelu, kamppailu, kilvoittelu Allahin (swt) tiellä

Jinni = henkiolento

Jumu’ah = perjantai

Junub = Henkilö, joka on Janaban tilassa

Juz’ = kirjaimellisesti ’osa jostakin’, Koraani on jaettu 20en juz’iin, josta jokainen on noin 20 sivua

K

Kaabah = Mekassa, Kielletyssä Moskeijassa oleva rakennelma, jota kohti muslimit rukoilevat

Kaafir = epäuskovainen, monikko ’kuffaar’

Khutba = saarna, puhe

Kufr = epäusko

M

Masjid = moskeija

Mu’addhin = rukouskutsun (adhaan) tekijä

Muhaajiruun = ’hijran tekijät’, käytetään niistä Profeetan saws kumppaneista, jotka tekivät hänen mukanaan hijran Mekasta Medinaan

Mufti = henkilö, joka antaa fatwoja (iftaa->yuftii->fatwa)

Mu’min = uskova, uskovainen

Munaafiq = tekopyhä

Murtadd = uskonluopio

Musallah = rukouspaikka

Muttaquun = Jumalaa pelkäävät

Muwahhid (mon. Muwahhiduun) = monoteisti; henkilö, joka pitää tiukasti kiinni tawhiidin periaatteesta sekä noudattaa sitä (ks. aihe Mikä tai kuka on muwahhid?)

N

Nabi = profeetta

Niqaab = kasvot peittävä huntu naisilla

Niyyah = aikomus, aie. Pakollinen asia kaikissa palvonnanteoissa, sen paikka on syädämessä eikä sitä kuulu sanoa ääneen.

Q

Qaadi = tuomari

Qadar = kohtalo, kaikki Allahin ennalta määräämät asiat

Qibla = rukoussuunta

R

Rasuul = lähettiläs

Ribaa’ = korko

Riddah = uskosta luopuminen

S

Sabr = kärsivällisyys

Saabiruun = kärsivälliseet

Sadaqa = vapaaehtoinen hyväntekeväisyys

Sahaaba = Profeetta Muhammedin (saas) seuralaiset, läheisen kumppanit (yks. sahaabii, naisesta sahaabiyyah)

Sa’i = Pyhiinvaelluksella tai ’umralla tehty käveleminen 7 kertaa Safa- ja Marwa-vuorten välillä

Salaah = rukous

Salaat al-jumu’ah = eli perjantairukous, joka rukoillaan moskeijalla

Sawm = paasto

Shahaadah = uskontunnustus

Sharii’ah = Koraanin ja sunnan laki/määräykset

Sheikh = käytetään oppineista ihmisistä, myös iältään vanhoista henkilöistä

Sheitaan = Saatana, paholainen

Shirk = vertaisten asettaminen Allahin (swt) rinnalle palvonnassa, tai vain Allahille kuuluvien ominaisuuksien liittäminen muihin

Shuura = neuvottelu, neuvonta, tavallaan äänestys

Siirah = Profeetta Muhammedin (saws) elämänkerta

Siwaak = Oksan tai juuren palanen puusta, jota kutsutaan nimellä Al-Arak. Sitä käytetään hammasharjana.

Sunnah = Profeetta Muhammedin (saas) esimerkki tai toimintatapa

Sutra = kohde, joka on rukoilevan henkilön edessä toimien hänen suojanaan ja rajaten hänen rukoustilansa ohikulkevilta ihmisiltä

Suurah = luku Koraanissa

T

Tahaarah = fyysinen puhtaus

Tahliil = sanoa ’Laa ilaaha illallaah’

Tahmiid = sanoa ’Alhamdulillaah’

Takbiir = sanoa ’Allahu Akrar’

Takfiir = julistaa joku epäuskovaiseksi

Taqwa = tietoisuus Jumalasta (swt), Jumalan (swt) pelko

Tasbiih = sanoa ’Subhaan Allaah’

Tasliim = sanoa ’As salaamu aleikum (wa rahmatullaahi) (wa barakaatuh)’

Tawaaf = kirjaimellisesti ’jonkin ympärillä kiertäminen’, käytetään tarkoittamaan Kaaban 7 kertaa ympäri kiertämistä pyhiinvaelluksella tai ’umralla

Tawbah = katumus, että katuu Allahille ja muuttaa tapansa

Tawhiid = Jumalan ykseys, monoteismi

Tayammum = iskeä kevyesti kädet puhtaaseen tomuun/hiekkaan ja sitten pyyhkiä kumpikin käsi toisen käden avulla, puhaltaa tomu pois ja pyyhkiä kasvonsa käsillään. Tämä suoritetaan peseytymisen (wudun) sijaan, kun vettä ei ole saatavilla

U

’Ulamaa’ = monikko sanasta ’aalim eli oppinut, asiantuntija islamissa

’Umrah = pieni pyhiinvaellus, joka tehdään muulloin kuin hajjin aikana

W

Waswaas = Sheitaanin uskovaiselle tekemä kuiskuttelu

Wudu = rituaalinen peseytyminen ennen rukousta

Z

Zakaah = tietystä omaisuudesta annettava, pakollinen ’almuvero’

Mainokset