Hijrah

11-sivuinen katkelma Shaikh Muhammad Sa’iid Al-Qahtaanin 3-osaisesta kirjasarjasta Al-Walaa’ wal-Baraa’.

Lataa tai lue pdf-tiedosto: Hijrah

Lakioppineet ovat selittäneet ”Epäuskon asuinsijan” ja ”Islamin asuinsijan” käsitteet seuraavasti:

Epäuskon asuinsija on mikä tahansa maa, joka on epäuskovaisten hallitsema, jossa epäuskovaisten lait ovat vallitsevia, ja jossa poliittinen valta on heidän käsissään. Nämä maat voivat olla kahta eri tyyppiä. Yksi on sellainen, joka on sodassa muslimien kanssa, ja toinen on sellainen, jolla on aselepo heidän kanssaan. Ratkaiseva tekijä on se, että sitä hallitaan epäuskovaisten lakien mukaan; sillä se on ”Epäuskon asuinsija” tai ”Daar Al-Kufr” siitä huolimatta, vaikka siellä asuisi suuri muslimienemmistö.

Islamin asuinsija on mikä tahansa maa, joka on muslimien hallitsema, ja jossa Sharii’ah on vallitseva laki, ja jossa muslimeilla on poliittista valtaa. Se on Daar Al-Islaam siitä huolimatta, vaikka valtaosa väestöstä olisi epäuskovaisia, niin kauan, kuin muslimit hallitsevat sitä Sharii’an mukaan.

…Muslimien on kiellettyä pysyä maissa, joissa islamilla ei ole mitään asemaa, paitsi silloin, kun he kykenevät vapaasti harjoittamaan uskontoaan sekä noudattamaan sitä ilman mitään esteitä, ja vailla pelkoa siitä, että heidän läsnäolonsa siellä voisi vahingoittaa heitä jollain tavalla. Mikäli asia ei ole näin, niin siinä tapauksessa heidän on pakko muuttaa parempaan paikkaan, jossa islamin arvovallalla on jonkinlainen asema. Jos he kieltäytyvät tekemästä niin vaikka kykenisivät, niin siinä tapauksessa heillä ei ole enää mitään vaateita tästä uskonnosta (ts. heidän on enää turha välttää olevansa muslimeita). … Uskontonsa julistaminen ei tarkoita sitä, että yksinkertaisesti jättää ihmiset palvomaan sitä mitä he haluavat, kommentoimatta mitään, kuten kristityt ja juutalaiset tekevät. Se tarkoittaa sitä, että on selkeästi ja suoraan tuomittava se, mitä he palvovat, sekä osoitettava vihollisuutta epäuskovaisia kohtaan – mikäli tässä epäonnistuu, niin se ei ole islamin julistamista.

‘Abdullaah Ibn ‘Umar sanoi: “Joka asettuu epäuskovaisten joukkoon, juhlii heidän juhliaan ja liittyy heidän ratsuväkeensä ja kuolee heidän keskuudessaan, tullaan myös nostamaan ylös heidän joukossaan Ylösnousemuksen päivänä.” …

(Allaah sanoi:) ”Sano: ’Jos isänne, poikanne, veljenne, vaimonne, sukulaisenne, hankkimanne omaisuus, kauppa jossa pelkäätte tappiota, tai talo jota rakastatte, ovat teille rakastetumpia kuin Allaah ja Hänen Lähettiläänsä sekä taisteleminen Hänen tiellään, niin odottakaa, kunnes Allaah tuo päätöksensä (ts. rangaistuksensa). Ja Allaah ei johdata niitä, jotka ovat pahantekijöitä.’” [At-Tawbah 9:24]

Jokainen, joka kieltäytyy muuttamasta, käyttää jotakin näistä kahdeksasta tekosyystä. Mutta Allaah on jo hylännyt nämä tekosyyt sanoen, että ne, jotka tekevät sellaisia väitöksiä, ovat tottelemattomia Häntä kohtaan – ja tämä oli erityisesti niitä koskien, jotka päättivät pysyä Mekassa, joka on pyhin paikka maan päällä. Allaah vaati uskovaisia lähtemään siitä paikasta, ja edes rakkaus sitä kohtaan ei ollut hyväksyttävä tekosyy. Joten kuinka sellainen tekosyy sitten pätisi muihin paikkoihin, kuin Mekkaan?

Hijralla on kokonaisvaltainen merkitys siten, kuin se islamissa ymmärretään. Se ei ole pelkästään yhdestä paikasta toiseen muuttamisen teko; ts. ei-muslimimaasta muslimimaahan muuttaminen. Ibn Al-Qayyim selitti, että se on itse asiassa sekä vartalon, että sielun muutto. Se on fyysinen muutto yhdestä paikasta toiseen, sekä henkinen muutto Allahin ja Hänen Lähettiläänsä saws luokse. Tämä toinen muutto on se, mikä lasketaan todelliseksi muutoksi, sillä vartalo ainoastaan seuraa sielua.

Ibn Taimiyyah sanoi tätä koskien: ”Tietyn paikan tila heijastaa (siellä olevan) henkilön tilaa. On mahdollista olla välillä muslimi ja muulloin epäuskovainen; välillä vilpitön ja muulloin tekopyhä; välillä hyvä ja oikeamielinen ja muulloin mätä ja turmeltunut. Siten henkilöstä tulee kuten hänen asuinpaikkansa. Muutto epäuskon ja rienauksen maasta uskon ja rehellisyyden maahan on ilmaus katumuksesta sekä kääntymisestä pois epäuskosta ja kieroutuneisuudesta kohti uskoa ja tottelevaisuutta. Asia on näin Ylösnousemuksen päivään asti.”

Mainokset

Eristäytymisen hyötyjä

Abu Sa’iid Al-Khudrii sanoi: “Sanottiin: ‘Oi Allahin Lähettiläs, mikä on kaikkein hyveellisin teko?’ Hän sanoi: ’Jihaad Allahin tiellä.’ Hän (kysyjä) sanoi: ’Mikä sitten?’ Hän saws sanoi: ’Että mies eristää itsensä vuorille peläten Allahia ja vapauttaen ihmiset pahuudestaan.’” [Bukhaari ja Muslim]

Abu Haatim sanoi: ”Viisaan henkilön tulisi harjoittaa itsensä eristämistä ihmisistä yleisesti, sekä olla varovainen heidän kanssaan sekoittumisesta…”

’Umar ibn Al-Khattaab sanoi: ”Ota annoksesi eristäytymisestä…”

Sufiyaan ibn ’Uyaynah sanoi: ”Näin (Sufiyaan) Ath-Thawrin unessani ja sanoin hänelle: ’Neuvo minua.’ Hän sanoi: ’Vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa, vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa, vähennä seurusteluasi ihmisten kanssa.’”

Ahmad ibn Hanbal sanoi: ”Näin Ibn As-Sammaakin1 kirjoittavan eräälle ystävälleen: ’Jos kykenet löytämään tien tehdä niin, tule Allahin palvojaksi yksin.’” (lisää…)

Muslimin kansallisuus ja hänen uskonsa

Lataa tai  lue tiedosto tästä:

Muslimin kansallisuus ja hänen uskonsa (7 sivua)

Muslimilla ei ole mitään maata, paitsi se maapallon osa, jossa Jumalan Sharii’ah on laitettu käytäntöön, ja jossa ihmissuhteet on alustettu Jumalan kanssa olevien suhteiden perusteille. Muslimilla ei ole mitään kansalaisuutta, paitsi hänen uskonsa, joka tekee hänestä muslimiyhteisön jäsenen Daar al-Islaamissa. Muslimilla ei ole sukulaisia, paitsi ne, jotka jakavat hänen uskonsa Jumalaan, ja siten hänen ja muiden uskovaisten välille on muodostunut side heidän suhteistaan Jumalaan.”

Heidän joukossaan ei ollut minkäänlaista heimoihin perustuvaa puoluehenkeä. Ylpeys sukujuurista oli lakannut, nationalismin ääni oli hiljennetty, ja Allahin Lähettiläs saws puhutteli heitä: Hankkiutukaa eroon puoluehenkisyyksistä, ne ovat saastaisia asioita.” ja Hän ei ole meistä, joka kutsuu puoluehenkisyyteen, joka taistelee puoluehenkisyyden takia, ja joka kuolee puoluehenkisyyden takia.” (lisää…)

”Siinä ei ole mitään vikaa että mies tervehtii ei-mahram-naista salaamilla kätelemättä häntä, mikäli hän on vanhus, mutta hänen ei tulisi tervehtiä nuorta naista salaamein jos ei ole takuuta siitä että siitä ei seuraa mitään fitnaa. Tämä on se, mitä oppineiden kommentit ilmentävät, olkoon Allaah heille armollinen.

Imaam Maalikilta kysyttiin: ”Voidaanko naista tervehtiä salaamilla?” Hän vastasi: ”Mitä tulee vanhaan naiseen, niin en pidä tätä makruuhina, mutta mitä tulee nuoreen naiseen, niin en pidä siitä.”

Az-Zarqaani selitti syyn siihen, miksi Maalik ei pitänyt siitä, kommentaarissaan Al-Muwatta’lle: ”Johtuen fitnan pelosta kun hän (mies) kuulee hänen vastaavan tervehdykseen.”

Al-Adaab Ash-Shar’iyyah:ssa (1/370) sanotaan: ”Ibm Muflih mainitsi että Ibn Mansuur sanoi Imaam Ahmadille: ”(Entä) naisten tervehtiminen salaamilla?” Hän sanoi: ”Jos nainen on vanha, siinä ei ole mitään vikaa.”

Saalih (Imaam Ahmadin poika) sanoi: ”Kysyin isältäni naisten tervehtimisestä salaamein. Hän sanoi: ’Mitä tulee vanhoihin naisiin, siinä ei ole mitään vikaa, mutta mitä tulee nuoriin naisiin, niin heitä ei tulisi yllyttää puhumaan pakottamalal heidät vastaamaan salaamiin.’” (lisää…)

‘Umar ibn Al-Khattaab, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, sanoi: “Älä ikinä ajattele pahaa sanasta joka tulee uskovan veljesi suusta, niin kauan kuin pystyt löytämään sille hyvän tekosyyn.” (Abu Dawuud 5:246)

Ja erään toisen kerronnan mukaan: ”Jos ystävä ystäviesi joukosta erehtyy, tee heille 70 tekosyytä. Jos sydämenne eivät kykene tähän, niin tietäkää, että puute on teissä itsessänne.” (Baihaqi)

Abu Hurairah kertoi Allahin Lähettiläältä että hän saws sanoi: ”Varokaa epäilyksiä, sillä totisesti epäilys on kaikkein valheellisinta puhetta; älkääkä vakoilko tai etsikö toistenne virheitä; älkääkä olko mustasukkaisia tai kadehtiko toisianne; älkääkä vihatko tai hylätkö toisianne. Ja oi Allahin palvelijat, olkaa veljiä!” (Muwatta’ Imaam Maalik, 2:907)

Ja Allaah sanoo Koraanissa: ”Oi te jotka uskotte, välttäkää paljon epäilyksiä, sillä totisesti jotkut epäilykset ovat syntiä…” [Al-Hujuraat 49:12]

”Älkääkä seuratko sitä mistä teillä ei ole tietoa. Totisesti kuulo, näkö ja sydän – kaikista niistä tullaan (teiltä) kysymään.” [Al-Israa’ 17:36] (lisää…)

Muslimin kansallisuus ja hänen uskonsa

Sinä päivänä, jona islaam antoi ihmiskunnalle uudet arvokäsitteet ja normit, ja näytti tavan oppia nämä arvot ja normit, se myös antoi sille uuden ihmissuhteiden käsitteen. Islaam tuli palauttamaan ihmiset heidän Elattajansa luokse ja tekemään Hänen johdatuksestaan ainoan lähteen, josta arvoja ja normeja tulee hankkia, sillä Hän on Elannon antaja ja Alullepanija. Kaikkien suhteiden tulisi olla perustettu Hänen kauttaan, sillä me tulimme olemaan Hänen tahtonsa kautta, ja tulemme palaamaan Hänen luokseen.

Islaam tuli muodostamaan vain yhden suhteen joka sitoo ihmisiä yhteen Jumalan silmissä, ja jos tämä suhde on vakaasti perustettu, niin kaikista muista vereen ja muihin tekijöihin perustuvista suhteista tulee poissuljettuja.

Et tule näkemään Allahiin ja Viimeiseen päivään uskovien ihmisten ottavan liittolaisikseen niitä jotka vastustavat Allahia ja Hänen Lähettilästään, vaikka he olisivat heidän isiään, poikiaan, veljiään tai omaa kansaansa.” (58:22)

Tässä maailmassa on ainostaan yksi Jumalan puolue; kaikki muut ovat Saatanan ja kapinoitsemisen puolueita.

Ne, jotka uskovat, taistelevat Allahin takia, ja ne, jotka epäuskovat, taistelevat taaghuutin (Saatanan jne.) takia. Joten taistelkaa Saatanan liittolaisia vastaan, totisesti Saatanan juoni on heikko.” (4:76)

On vain yksi tie päästä Jumalan luokse; mitkään muut tiet eivät johda Hänen luokseen.

Ja totisesti tämä on Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erkaannuttamaan teidät Hänen tieltään…” (6:153)

Ihmiselämälle on olemassa vain yksi todellinen järjestelmä, ja se on islaam; kaikki muut järjestelmät ovat jaahiliyyaa.

Haluavatko he siis jaahiliyyan (tietämättömyyden ajan) tuomiota? Ja kuka olisi Allahia parempi tuomitsemaan kansalle, jolla on vankka usko?” (5:50)

On olemassa vain yksi laki, jota tulee seurata, ja se on Jumalan Sharii’ah; kaikki sitä lukuun ottamatta ovat pelkkiä päähänpistoja.

Sitten asetimme sinut selkeälle tielle määräyksistä(mme), joten seuraa sitä, äläkä seuraa niiden haluja, jotka eivät tiedä.” (45:18)

Totuus on yksi ja jakamaton; kaikki siitä poikkeava on harhaa.

Totuus, ja mitä on totuuden jälkeen muuta kuin harhaa? Joten kuinka siis käännytte pois?” (10:32) (lisää…)

Mustasukkaisuudesta islamia kohtaan on tullut puute…

’Abdullaah ’Azzaam

“…Se on katastrofi, että sydämesi kuolee ilman että edes huomaat sitä. Se on aivan kuin sanoisit ’Oi Herra, kuinka usein kapinoinkaan Sinua vastaan ilman että rankaiset minua siitä.’ Ja Hän vastaisi: ’Kuinka usein rankaisenkaan sinua ilman että edes huomaat sitä! Enkö olekin poistanut elämän sydämestäsi?’ (lisää…)